ޓިކްޓޮކް މިއުޒިކް، ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރާ މީހާ

⚡️ ނޯ ވޯޓަރމާކް + 4ކޭ ވީޑިއޯ

ޓިކްޓޮކް އިން ވީޑިއޯ (އެމްޕީ4) އަދި ބެކްގްރައުންޑް މިއުޒިކް (އެމްޕީ3) ޑައުންލޯޑް ކުރުން އެއީ އަވަސް، ސާދާ، ވޯޓަރމާކް ފްރީ، އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އެއްޗެކެވެ.

Error!

އެއްވެސް ވޯޓަރމާކެއް ނެތް ޓިކްޓޮކް ވީޑިއޯތައް ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. tikder.com އަކީ ވޯޓަރމާރކްޑް ވީޑިއޯ ޓިކްޓޮކް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް އޮންލައިންކޮށް ލިބެން ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ޓިކްޓޮކް ޑައުންލޯޑް އެވެ. ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ނުވަތަ މޯބައިލް ފޯނުގައި އެއްވެސް ސޮފްޓްވެއަރއެއް އިންސްޓޯލް ކުރަން ނުޖެހެއެވެ؛ ބޭނުންވަނީ ޓިކްޓޮކް ވީޑިއޯ ލިންކެއް ކަމަށާއި، ހުރިހާ ޕްރޮސެސިންގ އެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ކުރެވޭތީ ވީޑިއޯތައް ޑިވައިސްތަކަށް ޑައުންލޯޑް ކުރުމުން އެއް ކްލިކުން ދުރަށް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.


މުހިއްމު ސިފަތައް:

 • ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ވޯޓަރމާކެއް ނެތް، އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ޓޫލްސްތައް ނެތް އެއްޗެއް.
 • ބޭނުންވާ ކޮންމެ ޑިވައިސްއެއްގައި ޓިކްޓޮކް ވީޑިއޯ، މިއުޒިކަލީ ވީޑިއޯތައް ޑައުންލޯޑް ކޮށްލައްވާ: މޯބައިލް، ޕީސީ، ނުވަތަ ޓެބްލެޓް. ޓިކްޓޮކް އިން ހަމައެކަނި ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނީ އޭގެ އެޕްލިކޭޝަނަށް ބަލައިގެން ކަމަށާއި ޑައުންލޯޑް ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯތަކުގައި ވޯޓާމާކް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.
 • ބްރައުޒާސް ބޭނުންކޮށްގެން ޑައުންލޯޑް ކޮށްލައްވާ: އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ކަންކަން ސާދާކޮށް ބެހެއްޓުމަށް. އެއްވެސް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ޑައުންލޯޑް ނުވަތަ އިންސްޓޯލް ކުރަން ނުޖެހެއެވެ. އަޅުގަނޑު މިކަމަށް ވެސް އެޕްލިކޭޝަނެއް ހަދާ ނަމަވެސް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އިންސްޓޯލް ކުރެވޭނީ ތިޔަބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ކޮންމެ ވަގުތަކަށެވެ.
 • އެއީ އަބަދުވެސް ހިލޭ ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. އަޅުގަނޑު ހަމައެކަނި ބަހައްޓަނީ ބައެއް އިޝްތިހާރުތައް، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭ، އަދި އިތުރަށް ތަރައްޤީއަށް ސަޕޯޓްކުރާ އިޝްތިހާރުތަކެއް.

ވީޑިއޯ ޓިކްޓޮކް އެއްވެސް ވޯޓަރމާކެއް ޑައުންލޯޑް ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

 • ބްރައުޒާގައި ފޯނުން/ނުވަތަ ވެބްގައި ހުންނަ tik tok App ހުޅުވާލާށެވެ.
 • ޑައުންލޯޑް ކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވީޑިއޯއެއް ހޮވާށެވެ.
 • ކަނާތްފަރާތުގައިވާ ޝެއާ ބަޓަންއަށް ކްލިކް ކުރާށެވެ.
 • ކޮޕީ ލިންކް ބަޓަންއަށް ފިތާލާށެވެ.
 • ބްރައުޒާސް ބޭނުންކޮށްގެން ޑައުންލޯޑް ކޮށްލައްވާ: އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ކަންކަން ސާދާކޮށް ބެހެއްޓުމަށް. އެއްވެސް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ޑައުންލޯޑް ނުވަތަ އިންސްޓޯލް ކުރަން ނުޖެހެއެވެ. އަޅުގަނޑު މިކަމަށް ވެސް އެޕްލިކޭޝަނެއް ހަދާ ނަމަވެސް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އިންސްޓޯލް ކުރެވޭނީ ތިޔަބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ކޮންމެ ވަގުތަކަށެވެ.
 • އެނބުރި tikder.com އަށް ގޮސް މަތީގައިވާ ފީލްޑަށް ޑައުންލޯޑް ލިންކް ޕޭސްޓް ކޮށްލުމަށްފަހު ޑައުންލޯޑް ބަޓަންއަށް ފިތާލާށެވެ.
 • އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރވަރ އޭގެ މަސައްކަތް ކުރަން މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު، ވީޑިއޯ ތިބާގެ ޑިވައިސްއަށް ސޭވް ކުރާށެވެ.

ވީޑިއޯ ޓިކްޓޮކް އެއްވެސް ވޯޓަރމާކެއް ޑައުންލޯޑް ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

 • ޓިކްޓޮކް އެޕްލިކޭޝަން ހުޅުވާލާށެވެ .
 • ޑައުންލޯޑް ކުރަން ބޭނުންވާ ޓިކްޓޮކް ވީޑިއޯ ހޮވާށެވެ .
 • ޝެއާ އަދި ޝެއާ އޮޕްޝަންސް އަށް ފިތާލާ، ކޮޕީ ލިންކް ބަޓަން ހޯއްދަވާ
 • ކްލިޕްބޯޑުގައި ތިބާގެ ޑައުންލޯޑް ޔޫއާރްއެލް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.
މިސާލަކަށް ލިންކް މިހެން ވާނެއެވެ . ނުވަތަ އަދި އިތުރަށް...